A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Szanowni  Rodzice

 

                                                                                    

         Informujemy, że  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 13.10.2017 roku pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.

Celem działania ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

 

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego należy:

-     udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

-     wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
 i logopedycznej,

-     wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

-     organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka,

-     koordynowanie korzystania z usług powiatu Miasta Białystok.

 

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2021.  Jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.

 

Kontakt telefoniczny: 884 673 480.

Numer dostępny jest w dni powszednie w godzinach 8:30-15:00.ogloszenia